verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden: Versie 2023-12

Factuurvoorwaarden: Alle facturen zijn contant  betaalbaar  op  de  maatschappelijke zetel van Buvé Van Roy bv Wommersom. Klachten  dienen  schriftelijk  te  worden  gemeld  binnen  de  8  dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan zenden we u een herinnering.  Bij niet betaling van de facturen voor professionele relaties op de vervaldag is er een interest verschuldigd van 1,5 % per maand op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Onverminderd het recht om de reële schade te bewijzen, heeft Buvé Van Roy bv Wommersom bij professionele klanten van rechtswege recht op een forfaitaire schadevergoeding van 25 % op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 300 Euro, in geval de wederpartij haar betalingsverbintenissen niet nakomt. De wederpartij, zoals omschreven in  wet  op  de  handelspraktijken  dd  14.07.1991,  heeft  hetzelfde  recht  indien  een  laattijdige  uitvoering  van  het   

bestelde  door Buvé Van Roy bv Wommersom Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd. Alle klachten dienen ons schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend toe te komen binnen de acht dagen na levering. De eigendom van de te leveren goederen gaat over op de koper zodra de prijs van het betreffend goed volledig betaald is. De koper is vanaf de overeenkomst verantwoordelijk voor de gekochte materialen en staat in voor hun verlies.

Voor consumenten relaties elk bedrag dat onbetaald blijft vanaf de 21ste dag na de vervaldatum, zal van rechtswege een schadevergoeding opleveren. In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding als volgt bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 15 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 40 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR). Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.

Btw tarief 6% bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikname heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan 10 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken. (2) de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan de eindverbruiker. Wanneer 1 van deze voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde btw, interesten en geldboeten.”

Verlegging van de heffing  Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na ontvangst van de factuur wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van de periodieke aangiften. Als de voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. In dergelijk geval is de koper gehouden ter titel van forfaitiar bedongen schadevergoeding een som te betalen van 40% van het hoofdbedrag der geplaatste bestelling.

Buvé Van Roy bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:

– beschadigingen ten gevolge van niet homogeen grondmateriaal, loskomende, gebarsten of brekende stenen, tegels, boorden.

– beschadigingen aan nutsleidingen (elektriciteit, water, gas, aflopen,…) die zich in de buurt van de verankering punten bevinden.

– beschadiging van cripie bij het plaatsen van constructies

Veranderingen en aanpassingen tijdens de uitvoering zijn slechts geldig wanneer ze schriftelijk bevestigd werden.

*Garantievoorwaarden witgoed:

– 2 jaar garantie op constructiefouten voor wasmachines, droogkasten, koelkasten en diepvriezers Aeg en Zanussi

– 2 jaar garantie op constructiefouten + 10 jaar op motoreenheid voor koelkasten en diepvriezers Liebherr *Garantievoorwaarden klein electrotoestellen = 2 jaar op constructiefouten